Logo NNDF

NNDF

Noord-Nederlandse
Duikfederatie

Forum

Forum Home      [hide]      Documenten      Thread

   

Huishoudelijk Reglement N.N.D.F.

Rank

Total Posts: 10

Joined 2011-07-05

PM

Huishoudelijk Reglement N.N.D.F.

Van de leden

Art. 1 Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie, welke door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, voor elk jaar opnieuw kan worden vastgesteld. De geldende contributie wordt vastgelegd in een Contributie-besluit en als Bijlage aan dit reglement gehecht.

Art. 2 Tussentijds toetredende leden betalen over het lopende verenigingsjaar een contributie naar evenredigheid van het nog resterende deel van het verenigingsjaar.

Art. 3 De leden voldoen hun contributie aan de penningmeester, voor de 15e maart van elk jaar. Wanneer een lid, na daartoe te zijn gemaand, op 1 mei nog niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de federatie heeft voldaan, wordt hij voorlopig als in-actief lid beschouwd. Het betreffende lid heeft tot uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar de tijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en weer de status van actief lid te verkrijgen. In de tussentijd worden alle rechten van betreffend lid opgeschort.

Art. 4 De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten, dat tot dekking van buitengewone uitgaven een hoofdelijke omslag wordt geheven. Deze hoofdelijke omslag wordt per lid berekend naar evenredigheid van het aantal ingeschreven leden van ieder lid. Deze hoofdelijke omslag zal slechts betrekking hebben op toekomstige uitgaven.

Art. 5 De leden geven vóór 1 februari van elk jaar aan de secretaris van het bestuur op, hoe het bestuur van hun vereniging is samengesteld. hoeveel verenigingsleden aangesloten zijn per 1 januari van het verenigingsjaar en bij welke duikorganisatie betreffend lid is aangesloten.

Van het bestuur

Art. 6 Leden van het bestuur, die volgens het Rooster van Aftreden daarvoor aan de beurt zijn, treden uiterlijk twee jaar na te zijn benoemd af op de algemene ledenvergadering. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Art. 7 De leden van het bestuur kunnen worden gekozen uit een door dit bestuur gemaakte voordracht. Voor elk ter vervullen plaats in het bestuur wordt een afzonderlijke voordracht gemaakt. Ieder lid heeft het recht, voor iedere te vervullen plaats, de naam van een kandidaat aan het bestuur op te geven. De opgave geschiedt binnen een maand, nadat het bestuur aan de leden heeft bekend gemaakt, dat in een vacature in dit bestuur moet worden voorzien. Het bestuur bevestigt een dergelijke opgave per direct aan het lid.
Het bestuur plaatst de namen van de op deze wijze opgegeven kandidaten in ieder geval op de voordracht, het zorgt ervoor, dat de bekendmaking, in het vijfde artikel bedoeld, tijdig genoeg geschiedt. Het vermeldt de voordrachten in de convocatie voor de ledenvergadering waarin de verkiezing moet plaats vinden en de voor de voorgedragen personen voorgestelde functies.

Art. 8 Een ieder die commercieel betrokken is bij de duiksport, of bemiddeld tussen duiksport en commercie met winstoogmerk, is uitgesloten van bestuurslidmaatschap.

Art. 9 Het bestuur is bij voorkeur een afspiegeling van de in de regio aangesloten leden, met dien verstande, dat het aantal bestuursleden afkomstig van een lid ten hoogste twee bedraagt.

Art. 10 De bestuursleden worden in functie gekozen.

Art. 11 Uitgaven gedaan in het belang van de N.N.D.F., door bestuursleden of door het bestuur aan te wijzen personen, worden vergoed na goedkeuring van voorzitter, penningmeester en een derde bestuurslid.

Art. 12 Met in achtneming van artikel 14 der Statuten vergadert het bestuur maandelijks, waarvan de helft in beslotenheid.

Van de ledenvergaderingen

Art. 13 Het bestuur roept bij convocatie, waarin de agendapunten zijn vermeld, de leden tot de ledenvergadering op. Zij wijst de plaats van samenkomst aan.

Art. 14 De afgevaardigden van de leden tekenen bij hun aankomst op de ledenvergadering de presentielijst.

Art. 15 Het bestuur en de ledenvergadering kunnen commissies benoemen. Zij geven die commissies elk een schriftelijke taakomschrijving.

Van de afgevaardigden

Art. 16 Ieder lid kan maximaal twee afgevaardigden aanwijzen welke betreffend lid binnen de federatie samen vertegenwoordigen.

Art. 17 Het bestuur en de afgevaardigden komen zes keer per jaar bijeen -bij voorkeur op de eerste maandag van de maand op een centrale plaats- om met elkaar de lopende en nieuwe aangelegenheden te bespreken.

Slotbepaling

Art. 18 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


(Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 1982
en gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015)


 
Noord-Nederlandse Duikfederatie © 1970-2020   •   Mavanov Webdesign Groningen   •   Alle rechten voorbehouden